නිවනට අදාල කරුනු වචී සංඛාර සංසිදවිම

වචී සංඛාර සංසිදවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා