නිවනට අදාල කරුනු වචන සංවර වීම

වචන සංවර වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close