නිවනට අදාල කරුනු සිහිනුවණ වැඩිම

සිහිනුවණ වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close