නිවනට අදාල කරුනු කුඩා ඉරියව් විදර්ශනාවෙන් දැකීම

කුඩා ඉරියව් විදර්ශනාවෙන් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close