පටිච්චසමුප්පාදය කුඩා ඉරියව් තුල පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම

කුඩා ඉරියව් තුල පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා