නිවනට අදාල කරුනු කුඩා ඉරියව් නිවැරදිව දැනගැනීම

කුඩා ඉරියව් නිවැරදිව දැනගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close