නිවනට අදාල කරුනු කුඩා ඉරියව් පවත්වන ආකාරය දැකීම

කුඩා ඉරියව් පවත්වන ආකාරය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා