නිවනට අදාල කරුනු සම්‌පජාන පබ්‌බං

සම්‌පජාන පබ්‌බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා