නිවනට අදාල කරුනු අභ්‍යන්තර කාය සහ භාහිර කාය දැකීම

අභ්‍යන්තර කාය සහ භාහිර කාය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close