නිවනට අදාල කරුනු කාය සංඛාර සංසිදවිම

කාය සංඛාර සංසිදවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා