පටිච්චසමුප්පාදය ඉරියව් තුල පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම

ඉරියව් තුල පටිච්චසමුප්පාදය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා