නිවනට අදාල කරුනු සතර ඉරියවු නිවැරදි දැනගැනීම

සතර ඉරියවු නිවැරදි දැනගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close