භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ඉරියාපථපබ්‌බං

ඉරියාපථපබ්‌බං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close