භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව අභ්‍යන්තර කාය සහ බාහිර කාය බලන ආකාරය

අභ්‍යන්තර කාය සහ බාහිර කාය බලන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close