භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව පස්‌සං ‌භයං කායසං‌ඛාරං පස්‌සසිස්‌සාමීති සික්‌ඛති

පස්‌සං ‌භයං කායසං‌ඛාරං පස්‌සසිස්‌සාමීති සික්‌ඛති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close