භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව කායික මහන්සිය

කායික මහන්සිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close