භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සබ්‌බකායපටිසවේදී අස්‌සසිස්‌සාමී’ති සික්‌ඛති

සබ්‌බකායපටිසවේදී අස්‌සසිස්‌සාමී’ති සික්‌ඛති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close