භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව දීඝං වා අස්‌සසන්‌තෝ ‘දීඝං අස්‌සසාමී’ති පජානාති

දීඝං වා අස්‌සසන්‌තෝ ‘දීඝං අස්‌සසාමී’ති පජානාති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close