භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ධර්ම අරමුණක් සිහිකිරීම

ධර්ම අරමුණක් සිහිකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close