භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව නිසීදති පල්‌ලංකං ආභුජිත්‌වා

නිසීදති පල්‌ලංකං ආභුජිත්‌වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close