භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සුඤ්‌ඤාගාරගතෝ වා

සුඤ්‌ඤාගාරගතෝ වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close