භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව රුක්‌ඛමූලගතෝ වා

රුක්‌ඛමූලගතෝ වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close