භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ඇද ගැනීම සහ පිටකර දැමීම

ඇද ගැනීම සහ පිටකර දැමීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close