භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ස්පර්ශ ආහාරයක් ගොඩනැගෙන ආකාරය

ස්පර්ශ ආහාරයක් ගොඩනැගෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close