නිවනට අදාල කරුනු සූක්ෂම කය

සූක්ෂම කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා