නිවනට අදාල කරුනු ද්විජ කාය

ද්විජ කාය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close