නිවනට අදාල කරුනු ආස්වාස ප්‍රශ්වාස කාය සංඛාර

ආස්වාස ප්‍රශ්වාස කාය සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා