නිවනට අදාල කරුනු කාය සංචේතනා කාය සංඛාරා

කාය සංචේතනා කාය සංඛාරා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා