නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච දුටු නිවන කරා යාම

දුටු නිවන කරා යාම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close