පටිච්චසමුප්පාදය දේවේශ සහගත පටිච්චසමුප්පාදය

දේවේශ සහගත පටිච්චසමුප්පාදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා