නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අප්‍රමාදීත්වය

අප්‍රමාදීත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close