නිවන් මගතන්හාව කාම තන්හා

කාම තන්හා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා