නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ප්‍රඥාවෙන් දැකිය යුතු දේ

ප්‍රඥාවෙන් දැකිය යුතු දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close