නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච බුදුපියාණන් වහන්සේ දෙසූ ගෙවීම වැනසීම

බුදුපියාණන් වහන්සේ දෙසූ ගෙවීම වැනසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close