නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති

අනත්ථං අසාරකට්ඨෙනංති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close