නිවනට අදාල කරුනු ආයතන ආකාරයට ලෝකය විග්‍රහය

ආයතන ආකාරයට ලෝකය විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close