නිවනට අදාල කරුනු ධාතු ආකාරයට ලෝකය විග්‍රහය

ධාතු ආකාරයට ලෝකය විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close