නිවනට අදාල කරුනු නිවන සහ දැල්වෙන දේ

නිවන සහ දැල්වෙන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා