නිවනට අදාල කරුනු පුර්වභාග නුවණ සහ මග නැණ

පුර්වභාග නුවණ සහ මග නැණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close