නිවනට අදාල කරුනු දස්සනේන පහාතබ්බ

දස්සනේන පහාතබ්බ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා