නිවනට අදාල කරුනු ඇලීම ගැටීම දුරු කිරීම සදහා කල යුතුදේ

ඇලීම ගැටීම දුරු කිරීම සදහා කල යුතුදේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close