නිවනට අදාල කරුනු දැක යන ගමන

දැක යන ගමන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා