නිවනට අදාල කරුනු භාවනා කල යුතු දේ

භාවනා කල යුතු දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close