නිවනට අදාල කරුනු වැඩිය යුතු දේ

වැඩිය යුතු දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා