භාවනාවමෙත් සිත නිවැරදි ලෙස පඩුරක් ගැටගැසීම

නිවැරදි ලෙස පඩුරක් ගැටගැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close