භාවනාවමෙත් සිත මෙත් වැඩිම

මෙත් වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close