පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර බස්සා සංඛාරය

බස්සා සංඛාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close