භාවනාවඅසුභ ධාතු මනසිකාරයෙන් යථාර්තය දැකීම

ධාතු මනසිකාරයෙන් යථාර්තය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close