භාවනාවඅසුභ මමත්වයේ දෘෂ්ටිය

මමත්වයේ දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close