භාවනාවඅසුභ වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය

වටිනාකමක් දැනෙන දෘෂ්ටිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close